صدف صادقی

تهران , تهران
فروردین ماهی
۱۰۰٪
۲۸٪
۳۱٪
۷۴٪

موفق خواهم شو نه فورا ولی حتما

۲۱۱۰

۴

۰

۱

مدال های صدف صادقی

دوستان صدف صادقی (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟