سرباز تنها

يزد , اردكان
بهمن ماهی
۹۴٪
۸۱٪
۳۱٪
۹۶٪

Electrical And Computer Engineer

۶۱۵

۲

۰

۱

مدال های سرباز تنها

دوستان سرباز تنها (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟