زهرا پناهی

تهران , تهران
دی ماهی
۷۰٪
۶۱٪
۳۶٪
۸۱٪

خوبی کردن به ادم احمق مثل کوبیدن مبخ به سنگه

۳۶۶

۱

۰

۰

مدال های زهرا پناهی

دوستان زهرا پناهی (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟