محمدرضا

فارس , شيراز
اسفند ماهی
۹٪
۹۵٪
۵۹٪
۴۲٪

هرچه زودتر شکست بخوری زودتر موفق میشوی

۲۵۱۰

۴

۲

۰

مدال های محمدرضا

دوستان محمدرضا (۲)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟