مهدی هاشمی

تهران , تهران
اردیبهشت ماهی
۲۴٪
۶۱٪
۱٪
۲۶٪

《تا به آگاهی نرسند، قیام نخواهند کرد، و تا قیام نکنند به آگاهی نخواهند رسید.》(رمان ۱۹۸۴)

۹۱۱

۲

۰

۰

مدال های مهدی هاشمی

دوستان مهدی هاشمی (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟