علی فرهمند

آذربايجان غربي , اروميه
اردیبهشت ماهی
۰٪
۹۵٪
۹۳٪
۶۶٪

فقط خدا

۶۶۰

۲

۰

۰

مدال های علی فرهمند

دوستان علی فرهمند (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟