رامین کاظمی

خراسان رضوي , مشهد
خرداد ماهی
۲۴٪
۱۱٪
۵۵٪
۸۷٪

عمرم سوخت ولی گل عشقو نچیدم

۵۱۰

۱

۰

۰

مدال های رامین کاظمی

دوستان رامین کاظمی (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟