علی وزیری وصال

هرمزگان , بندرعباس
اسفند ماهی
۹٪
۳۹٪
۸۵٪
۲٪

سخن کوتاه، تاثیر بسیار!!!

۹۱۱

۲

۱

۰

مدال های علی وزیری وصال

دوستان علی وزیری وصال (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟