دانیال حاج کریمی

اصفهان , اصفهان
فروردین ماهی
۵۷٪
۹۹٪
۹۵٪
۸۷٪

هیچوقت برای تلاش دیر نیست

۹۱۰

۲

۰

۰

مدال های دانیال حاج کریمی

دوستان دانیال حاج کریمی (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟