سعید علوی صدر

كرمان , رفسنجان
خرداد ماهی
۶٪
۹۹٪
۱۲٪
۹۲٪

عشق یعنی تو در تلاطم باشی و او در آرامش...

۹۱۲

۲

۰

۰

مدال های سعید علوی صدر

دوستان سعید علوی صدر (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟