imgoalkeeper

مازندران , قائم شهر
آبان ماهی
۸۲٪
۱٪
۵۰٪
۲۶٪

مثل شاه شطرنج باش . وقتی که باختی کسی جرئت نداشته باشد تو را بیرون کند :)

۶۶۰

۲

۱

۰

مدال های imgoalkeeper

دوستان imgoalkeeper (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟