امیرحسین براتی

اصفهان , اصفهان
شهریور ماهی
۴۳٪
۷۲٪
۱۵٪
۸۱٪

هرچه تلاش کنی شانست بیشتر میشه

۹۱۱

۲

۰

۰

مدال های امیرحسین براتی

دوستان امیرحسین براتی (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟