الهام سادات

تهران , ري
دی ماهی
۳۷٪
۱٪
۵۰٪
۴٪

شکست یک عامل نیروبخش است، نه یک بازدارنده؛ هر شکست بذری از موفقیت در دل دارد. ناپلئون هیل

۱۵۱۱

۳

۱

۰

مدال های الهام سادات

دوستان الهام سادات (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟