محمد اسکندری

خراسان رضوي , مشهد
تیر ماهی
۶۳٪
۱۱٪
۸۱٪
۶۶٪

به ذره گر نظر لطف بو تراب کند /به آسمان رود و کار آقتاب کند

۷۶۶

۲

۱

۰

مدال های محمد اسکندری

دوستان محمد اسکندری (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟