Saghi Heravi

تهران , تهران
اردیبهشت ماهی
۷۰٪
۱۰۰٪
۸۵٪
۹۶٪

آنچه بدست می آید با خنده پایدار نمی ماند وآنچه از دست میرود با اشک جبران نمیشود .

۴۸۹۸

۸

۷

۹

مدال های Saghi Heravi

دوستان Saghi Heravi (۷)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟