Saghi Heravi

تهران , تهران
اردیبهشت ماهی
۸۲٪
۷۲٪
۶۴٪
۷۴٪

آنچه بدست می آید با خنده پایدار نمی ماند وآنچه از دست میرود با اشک جبران نمیشود .

۴۹۰۳

۸

۸

۱۱

مدال های Saghi Heravi

دوستان Saghi Heravi (۸)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟