نرجس یغما

آذربايجان شرقي , آذر شهر
اردیبهشت ماهی
۹٪
۱۰۰٪
۷۳٪
۷۴٪

از هیچ کس هیچ چیز بعید نیست.

۵۱۰

۱

۰

۲

مدال های نرجس یغما

دوستان نرجس یغما (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟