علی

اصفهان , اصفهان
آبان ماهی
۹۷٪
۱۰۰٪
۷۳٪
۶۶٪

اولین قدم شناخت خود نیست، شناخت در مسیر کامل میشه

۸۶۰

۲

۰

۰

مدال های علی

دوستان علی (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟