آرشام زمانی

آذربايجان شرقي , آذر شهر
اردیبهشت ماهی
۳۰٪
۶۱٪
۱۲٪
۵۰٪

آینده ای میسازم که گذشته ام جلوش زانو بزنه

۸۶۰

۲

۰

۰

مدال های آرشام زمانی

دوستان آرشام زمانی (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟