امیر محمدی

اصفهان , نايين
بهمن ماهی
۳۰٪
۸۹٪
۱۹٪
۴٪

درختی که ریشه های محکمی داره، از طوفان نمی ترسه!

۸۷۰

۲

۲

۰

مدال های امیر محمدی

دوستان امیر محمدی (۲)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟