مرتضی خوش نژاد

گيلان , رشت
اردیبهشت ماهی
۷۰٪
۵۰٪
۷٪
۹۸٪

به امید آن روزی که انسان ها برای خودشان زندگی کنند نه دیگران

۳۶۹۱

۱۰

۲۲

۷

مدال های مرتضی خوش نژاد

دوستان مرتضی خوش نژاد (۲۲)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟