محمد بختیاری

فارس , كازرون
فروردین ماهی
۰٪
۱۰۰٪
۷۷٪
۵۸٪

ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنیم

۷۱۰

۲

۰

۰

مدال های محمد بختیاری

دوستان محمد بختیاری (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟