ایمانه حصاوی

خوزستان , خرمشهر
بهمن ماهی
۳۷٪
۹۵٪
۷۷٪
۵۰٪

گاهی انتظار ممکن است بهتر از نا امیدی باشد

۸۶۰

۲

۰

۰

مدال های ایمانه حصاوی

دوستان ایمانه حصاوی (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟