امیرمحمد علیشاهی

تهران , تهران
بهمن ماهی
۹۴٪
۷۲٪
۷۳٪
۹۶٪

همین که زنده ایم ، یعنی امیدی هست :)

۸۶۱

۲

۰

۰

مدال های امیرمحمد علیشاهی

دوستان امیرمحمد علیشاهی (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟