حامد مهدیفر

گلستان , آزاد شهر
تیر ماهی
۹۷٪
۷۲٪
۱۲٪
۵۰٪

خدایا تا پاکم نکردی خاکم نکن

۹۲۱

۲

۱

۰

مدال های حامد مهدیفر

دوستان حامد مهدیفر (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟