علی رضا حاتمی

كرمانشاه , كرمانشاه
خرداد ماهی
۹۹٪
۰٪
۷٪
۶۶٪

سعی می کنم آدم ها رو قضاوت نکنم

۵۲۶۸

۹

۲

۲

مدال های علی رضا حاتمی

دوستان علی رضا حاتمی (۲)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟