مصطفی تقوی

گيلان , رشت
آذر ماهی
۷۰٪
۹۵٪
۵٪
۰٪

زندگی مجموعه ای از تلاشهای توست برای رسیدن به آنچه که استحقاقش را داری

۱۳۲۴۵

۱۰

۱۲۸

۲۲۵

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟