علیرضا نجات

خراسان رضوي , مشهد
مهر ماهی
۷۶٪
۹۵٪
۱٪
۱۰۰٪

علیرضا نجات هنوز جمله ای برای این بخش انتخاب نکرده است

۳۸۸۰

۱۰

۱۶

۷

مدال های علیرضا نجات

دوستان علیرضا نجات (۱۶)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟