صدف خانوم

البرز , کرج
اردیبهشت ماهی
۷۰٪
۸۱٪
۹۹٪
۷۴٪

به اینستاگرام علاقه دارم! در زمینه تحصیلی فعلا تا ارشد در رشته مدل سیاسی ادامه دادم و الانم پژوهشگر برند و مد رو به عنوان فعالیت شغلی ادامه میدم... راستی! من صدف خانوم هستم .

۵۸۴۹

۷

۴۲

۲۸

مدال های صدف خانوم

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟