صلاح الدین نبی زاده

آذربايجان غربي , آذر شهر
اردیبهشت ماهی
۱٪
۵۰٪
۹۳٪
۱۳٪

هیچ وقت باطن زندگی خود را با ظاهر زندگی دیگران مقایسه نکن

۸۶۰

۲

۱

۰

مدال های صلاح الدین نبی زاده

دوستان صلاح الدین نبی زاده (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟