بامس

آذربايجان غربي , اروميه
امرداد ماهی
۹۴٪
۱۱٪
۲۷٪
۱۹٪

تنها بخش غیر قابل تغییر طبیعت خوده (تغییره) بخوای نخوای تغییر میکنی پس چرا این تغییرات مثبت نباشند؟

۱۰۶۵

۲

۸

۱

مدال های بامس

دوستان بامس (۸)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟