مهدی

تهران , تهران
شهریور ماهی
۶٪
۰٪
۹۹٪
۰٪

قبل از اینکه سعی کنی با دیگران خوب باشی، با خودت خوب باش.

۹۳۳۰

۹

۵۰

۱۰

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟