زهرا داداشی

تهران , تهران
آذر ماهی
۰٪
۵٪
۹۷٪
۸۱٪

رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود

۸۶۱

۲

۹

۰

مدال های زهرا داداشی

دوستان زهرا داداشی (۹)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟