مانی قاسم خانی

مركزي , اراك
خرداد ماهی
۶۳٪
۱۹٪
۴۵٪
۱۳٪

خوب زیاد اما انجام دهنده اش کم

۹۱۱

۲

۰

۰

مدال های مانی قاسم خانی

دوستان مانی قاسم خانی (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟