saeed mehrjo

لرستان , خرم آباد
اسفند ماهی
۴۳٪
۸۹٪
۹۷٪
۶۶٪

نامردان را نوش دهی نیشت زنند(من آن خزان زده برگم ،که باغبان طبیعت برون فکنده زگلشن بجرم چهره زردم)%میخانه اگرساقی صاحبنظری داشت می خواریو مستی ره ورسم دگری داشت%گرحال توهمچون منه آشفته خراب است،گرخواهش دلهای منوت بی جواب است .ای وای بحال هردوی ما....ای وای بحال همه ما.......

۹۸۳

۲

۵۴

۳

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟