Saheb Daneshi

خوزستان , بهبهان
بهمن ماهی
۲۴٪
۱۹٪
۹۱٪
۹۸٪

من‌برای‌متنفربودن‌ازکسایی‌که‌ازمن‌متنفرندوقتی‌ندارم‌چون‌گرفتاردوست‌داشتن‌کسایی‌هستم‌ک‌دوستم‌دارند.....????

۹۱۳

۲

۱

۰

مدال های Saheb Daneshi

دوستان Saheb Daneshi (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟