عبدالله بلارک

فارس , لار
خرداد ماهی
۸۲٪
۸۱٪
۱۹٪
۸۷٪

کم گوی و گزیده گوی چون درّ،تا زاندک تو جهان شود پر

۸۶۶

۲

۱

۰

مدال های عبدالله بلارک

دوستان عبدالله بلارک (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟