shadi

اصفهان , اصفهان
امرداد ماهی
۴۳٪
۵۰٪
۸۸٪
۶۶٪

و تمام داراییم "خدایی است" که دغدغه از دست دادنش را ندارم!

۸۶۹

۲

۴۸

۱۰

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟