امیرسالار علیزاده بذرافشان

خراسان رضوي , مشهد
فروردین ماهی
۴۳٪
۵۰٪
۷٪
۸۷٪

عاشق استارتاپ و کارآفرینی هستم

۲۴۱۱

۴

۹

۰

مدال های امیرسالار علیزاده بذرافشان

دوستان امیرسالار علیزاده بذرافشان (۹)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟