رامین کاظمی

خراسان رضوي , مشهد
خرداد ماهی
۵۰٪
۸۱٪
۵٪
۱۳٪

عمرم سوخت ولی گل عشقو نچیدم

۵۱۰

۱

۰

۰

مدال های رامین کاظمی

دوستان رامین کاظمی (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟