علی وزیری وصال

هرمزگان , بندرعباس
اسفند ماهی
۱٪
۶۱٪
۵۵٪
۱۰۰٪

سخن کوتاه، تاثیر بسیار!!!

۹۱۱

۲

۱

۰

مدال های علی وزیری وصال

دوستان علی وزیری وصال (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟