نگم بهتره

خراسان رضوي , مشهد
اردیبهشت ماهی
۲۴٪
۷۲٪
۹۳٪
۲٪

وقتی خدا بخواهد غیر ممکن میشود ممکن

۹۱۱

۲

۰

۰

مدال های نگم بهتره

دوستان نگم بهتره (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟