قیس سروش

افغانستان
اردیبهشت ماهی
۱٪
۳۹٪
۱۰۰٪
۲٪

هیچگاهی توی رفاقتم کم نذاشتم و رفیقم و نمیه راه نگذاشتم ولی یه زخمای از رفیقم خوردم که فکرشم نمیکردم حالا توی زندگیم تنها شدم و دیگه به هیچکی ارزش قایل نمیشم

۴۱۰

۱

۰

۰

مدال های قیس سروش

دوستان قیس سروش (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟