دانیال حاج کریمی

اصفهان , اصفهان
فروردین ماهی
۱۳٪
۲۸٪
۱٪
۶۶٪

هیچوقت برای تلاش دیر نیست

۹۱۰

۲

۰

۰

مدال های دانیال حاج کریمی

دوستان دانیال حاج کریمی (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟