سارا مرادی

كرمانشاه , كرمانشاه
امرداد ماهی
۹۹٪
۱۹٪
۹۷٪
۵۰٪

زندگی باید کرد با همه خوب و بدش

۸۱۰

۲

۰

۰

مدال های سارا مرادی

دوستان سارا مرادی (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟