علی اصغر علیان نژادی

سمنان , دامغان
دی ماهی
۱٪
۶۱٪
۲۳٪
۵۰٪

هیچ وقت کسی را سرزنش نکنیم

۹۱۰

۲

۰

۰

مدال های علی اصغر علیان نژادی

دوستان علی اصغر علیان نژادی (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟