امیرحسین نیکنام پور

اصفهان , اصفهان
آذر ماهی
۱۳٪
۰٪
۲۳٪
۲٪

مغز تو فراتر از اونیه که فکر میکنی مهم اینه که بخوای قطعا میتونی

۹۱۲

۲

۰

۰

مدال های امیرحسین نیکنام پور

دوستان امیرحسین نیکنام پور (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟