وحید غزنوی

آذربايجان غربي , اروميه
خرداد ماهی
۷۰٪
۱۹٪
۴۵٪
۸۱٪

این نیز بگذرد...

۹۶۰

۲

۰

۰

مدال های وحید غزنوی

دوستان وحید غزنوی (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟