نرجس یغما

آذربايجان شرقي , آذر شهر
اردیبهشت ماهی
۹۷٪
۸۹٪
۶۴٪
۹۶٪

از هیچ کس هیچ چیز بعید نیست.

۵۱۰

۱

۰

۴

مدال های نرجس یغما

دوستان نرجس یغما (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟