وحید تقوی

اصفهان , اصفهان
دی ماهی
۵۷٪
۸۹٪
۳۶٪
۸۷٪

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را

۲۴۱۰

۵

۱

۰

مدال های وحید تقوی

دوستان وحید تقوی (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟