محمد رضا رحمتی

تهران , ري
امرداد ماهی
۲۴٪
۱۹٪
۳۶٪
۹۲٪

لطف پروردگار خلقت تو ست، و کار تو استفاده از نعمت های پروردگار،آموختن علم و شاد بودن وشکرگزاری پروردگار است. پس شاد و خندان وشکرگزارباش

۹۲۴

۲

۶

۰

مدال های محمد رضا رحمتی

دوستان محمد رضا رحمتی (۶)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟